Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Medulin. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora Turističkog ureda te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća. 

 

Članovi Turističkog vijeća imenovani na četiri godine (2018.-2022.) su:

Patrick Jovan

Roberto Hrelja

Milena Perković

- (Enco Crnobori do 23/04/2019)

Vjekoslav Ladavac

Morena Paulišić

Alen Bernobić

Romeo Cetina