Najviše tijelo Turističke zajednice općine Medulin je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. Prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe. Statutom Turističke zajednice definirano je upravo s obzirom na udio u prihodu koliko će pojedinih predstavnika biti u Skupštini, ali jedan član ne može imati više od 40 posto predstavnika u ovom tijelu. Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice.

 


1. ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. (5)

Milena Perković

Roberto Hrelja

Gordana Lujanac

Nataša Prošić

Patrick Jovan

 

2. MARINA IBACOM d.o.o. (3)

Zinka Moguš Peruško

Marko Beletić

Enco Crnobori

 

OSTALI SMJEŠTAJ (3):

3. WILIM TURIST d.o.o. (1)

Vjekoslav Ladavac

 

4. ALTEA GROUP d.o.o. (1)

Alexey Bychkov (od 03/12/2018)


5. KRANJSKI KAMP d.o.o. (1)

Dušica Capelle


PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI (4):

6. Mark Nrejaj

7. Davor Timarac

8. Marjan Žufić

9. Natalija Trbara

 

TURISTIČKE AGENCIJE I TUROPERATORI (1):

10. TA LUNA ROSSA/TANGER d.o.o. (1)

Kristijan Tanger

 

OSTALI (TRGOVINA I PRIJEVOZ) (3):

11. FILS d.o.o. (1)

Morena Paulišić

 

12. MUNIDAKOMERC d.o.o. (1)

NISU SE OČITOVALI

 

13. ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. (1)

Romeo Cetina