Poluotok Vižula je  prostor prekriven samoniklom šumom koja je zapuštena i neuređena, bez definirane funkcije i namjene i neiskorišteni resurs mjesta Medulin, koje je jedno od značajnijih turističkih središta u zemlji. Dosadašnja arheološka istraživanja i iskopine nisu prezentirane i uključene u kulturnu i turističku ponudu Medulina na adekvatan način.

Uređenjem eko arheološkog parka Vižula želi se ostvariti nekoliko ciljeva - zaštiti i valorizirati arheološke nalaze na terenu, te floru i faunu od daljnje devastacije; na adekvatan način prezentira povijesnu, kulturnu i prirodnu baštinu poluotoka; podići svijest lokalnog stanovništva i ostalih posjetitelja o potrebi očuvanja kulturnog nasljeđa i zaštiti okoliša, te popularizirati kulturnu baštinu i potrebu za njezinim očuvanjem. Obogaćivanju turističke ponude mjesta Medulin stvaranjem prepoznatljive turističke atrakcije koja bi privlačila goste i u razdoblju pred- i posezone, a osim toga utjecala bi i na afirmiranje Medulina kao izletničke destinacije. To je osobito važno zbog samog položaja Medulina, budući da na samom jugu Istre obitava gotovo polovica ukupnog stanovništva Poluotoka, te stvaranjem sadržaja koji su atraktivni i lokalnom stanovništvu, možete se oživjeti Medulin i u zimskim mjesecima. Razvoj turizma doživljaja, čiji temelj je stvaranje sadržaja u kojima posjetitelji mogu aktivno sudjelovati; pronalaženje optimalnog  rješenja za dugoročno i kvalitetno upravljanje poluotokom Vižula.

Ovim projektom predviđeno je da se prostor poluotoka Vižula uredi kao eko arheološki park tako da se dosadašnja arheološka istraživanja prezentiraju široj javnosti u skladu s pravilima struke; da se na području poluotoka Vižule koji nije primarno interesantan za arheološka istraživanja uredi 5 tematskih sadržaja koji bi upotpunili prezentaciju arheoloških nalaza, a odnosili bi se na svakodnevni način života Rimljana u ladanjskim vilama, odnosno neolitik (ribarstvo u doba antike, zabava odraslih u doba antike, dječje antičke igre, antička taberna, maslinarstvo u antičkom dobu, neolitska Viľula), te prostor ljetne pozornice u kamenolomu za održavanje programa oživljene povijesti.

Tematski sadržaji bili bi osmišljeni tako da se replike antičkih predmeta koje su korištene za zabavu odraslih i djece, u ribarstvu, maslinarstvu i svakodnevnom životu maritimne ladanjske vile postave u prostoru. Dio replika posjetitelji bi mogli i sami koristiti i tako se uživjeti u uloge antičkih stanovnika Vižule.

Sve intervencije u prostoru predviđeno je da ne zadiru ispod površine zemlje,sva predviđena infrastruktura parka prenosiva je te se po potrebi (zbog arheoloških istraživanja) može izmjestiti na drugu lokaciju u parku, a ujedno je i prilagođena raznim oblicima korištenja – od ljetnih programa, znanstvenih, edukativnih, zabavnih pa do rekreacijskih aktivnosti.

Uloga TZO Medulin u ovom projektu je prvenstvo usmjerena na turističku valorizaciju prostora Vižule i njegovo uključivanje u turističku ponudu općine Medulin, tako da je TZO Medulin treću godinu za redom organizira kazališnu predstavu Crispo i antičku gozbu, koji su već postali i zaštitni znak lokaliteta Vižule.  U 2011. godini TZO Medulin tiskala je brošuru „Vižula – skiveni svijet antike“ na hrvatskom, talijanskom, njemačkom i engleskom jeziku, a u cilju prezentacije dosadašnjih spoznaja o arheološkom lokalitetu Vižula te njegovog uključivanja u turističku ponudu Medulina. U 2011. godini postavljena je na poluotoku Vižula tematska staza kojom je prezentiran projekt eko arheološkog parka Vižule, tj. priče o tematskim sadržajima koji će biti postavljeni u prostoru. 

Prostorom poluotoka Vižula u konačnici bi upravljala ustanova osnovana za tu namjenu, odnosno opcionalno TZO Medulin kao turističkom infrastrukturom.Realizacija eko arheološkog parka Vižula omogućuje da taj prostor ostvaruje i određene prihode od prodaje suvenira, organizacije raznih događanja, vođenih obilazaka i sličnih aktivnosti, te se barem djelomično samofinancira.

Predviđeno trajanje projekta je 5 godina.