Odluka Turističkog vijeća TZO Medulin od 15/04/2019 - scan


Odluka Turističkog vijeća TZO Medulin od 05/03/2019 - scan

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN

Brajdine 41, Medulin

 

       Temeljem odredbe čl.17.st.1.toč.6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), čl.29.toč.5. Statuta Turističke zajednice Općine Medulin objavljenog 01. ožujka 2010. godine te Odluke Turističkog vijeća Općine Medulin od 05. ožujka 2019. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Medulin raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Medulin

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

            Sukladno odredbi čl.21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), i čl.2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati slijedeće uvjete:

·       Da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)

·    Da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz toč.1.

·       Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu

·        Da aktivno zna jedan svjetski jezik

·        Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit

·       Da poznaje rad na osobnom računalu

 

        Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte.

           

Takva prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se isključivo putem pošte, odnosno preporučenom pošiljkom u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja, na adresu Turističke zajednice Općine Medulin, Brajdine 41, 52203 Medulin sa naznakom „NE OTVARATI - natječaj za direktora/icu“.

            

Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku Glasa Istre, Jutarnjem listu, na službenim stranicama Turističke zajednice Općine Medulin www.tzomedulin.org te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/ .

 

            Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

·         životopis - vlastoručno potpisan

·         presliku osobne iskaznice

·        dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)

·     dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema)

·     potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

·        prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan u izvorniku

·      dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika potvrde, svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika

·      presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)

·   dokaz da poznaje rad na osobnom računalu - preslika potvrde, svjedodžbe ili certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu

·     kao dokaz za bodovanje specifičnih znanja i iskustava vezanih za djelatnost turističke zajednice, priznat će se: preporuka poslodavca, potvrda, certifikat ili diploma o završenom obrazovanju, stručne publikacije i ostali dokazi iz kojih je razvidan podatak o specifičnim traženim znanjima i iskustvima kandidata/kinje

 

NAPOMENE:

 

·    na mjesto direktora/ice može biti primljena jedino ona osoba koja mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom odlukom o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08- čl.21.st.6.)

·  direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14, NN 114/14) u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma NN 152/08- čl.23.st.1., 5. i 6.)

·     na radno mjesto direktora/ice NE MOŽE biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe, koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma NN 152/08- čl.24.st.1., 2. i 4.)

 

            Nepotpune i nepravovremene prijave NEĆE se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Svi kandidati koji  ispunjavaju  formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Medulin.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Medulin.

 

            Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Medulin zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

 

                                              

                                               Turistička zajednica Općine Medulin

                                                        Predsjednik Goran Buić

 

 

 

 

U Medulinu, 17. ožujka 2019. godine

 

 

____________________________________________________________

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN

Brajdine 41, Medulin

 

            Temeljem odredbe čl.17.st.1.toč.6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), čl.29.toč.5. Statuta Turističke zajednice Općine Medulin objavljenog 01. ožujka 2010. godine te Odluke Turističkog vijeća Općine Medulin od 31. listopada 2018. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Medulin raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Medulin

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

            Sukladno odredbi čl.21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), i čl.2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati slijedeće uvjete:

·         Da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)

·         Da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz toč.1.

·         Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu

·         Da aktivno zna jedan svjetski jezik

·         Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit

·         Da poznaje rad na osobnom računalu

 

            Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte.

            Takva prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se isključivo putem pošte, odnosno preporučenom pošiljkom u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja, na adresu Turističke zajednice Općine Medulin, Brajdine 41, 52203 Medulin sa naznakom „NE OTVARATI - natječaj za direktora/icu“.

            Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku Glasa Istre, Jutarnjem listu, na službenim stranicama Turističke zajednice Općine Medulin www.tzomedulin.org te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/ .

 

 

            Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

·         životopis - vlastoručno potpisan

·         presliku osobne iskaznice

·         dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)

·      dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema)

·         potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

·         prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan u izvorniku

·        dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika potvrde, svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika

·         presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)

·      dokaz da poznaje rad na osobnom računalu - preslika potvrde, svjedodžbe ili certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu

·      kao dokaz za bodovanje specifičnih znanja i iskustava vezanih za djelatnost turističke zajednice, priznat će se: preporuka poslodavca, potvrda, certifikat ili diploma o završenom obrazovanju, stručne publikacije i ostali dokazi iz kojih je razvidan podatak o specifičnim traženim znanjima i iskustvima kandidata/kinje

 

NAPOMENE:

 

·       na mjesto direktora/ice može biti primljena jedino ona osoba koja mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom odlukom o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08- čl.21.st.6.)

·     direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14, NN 114/14) u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma NN 152/08- čl.23.st.1., 5. i 6.)

·      na radno mjesto direktora/ice NE MOŽE biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe, koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma NN 152/08- čl.24.st.1., 2. i 4.)

 

 

            Nepotpune i nepravovremene prijave NEĆE se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Svi kandidati koji  ispunjavaju  formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Medulin.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Medulin.

 

            Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Medulin zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

 

                                              

                                               Turistička zajednica Općine Medulin

                                                        Predsjednik Goran Buić

 

 

 

 

U Medulinu, 05. prosinca 2018. godine