Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16, 106/18), članka 3. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Narodne novine broj 1/19), te članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 2/13, 2/18, 8/18), Općinsko vijeće Općine Medulin na 19. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.


http://medulin.hr/donesena-odluka-visini-pausalnog-poreza-djelatnost-iznajmljivanja-smjestaja-turizmu/